tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości

W dniu 27 maja 2022 r. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze podpisała umowę z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację i finansowanie zadań w ramach przedsięwzięcia pn. „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. 

„Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości
” to program wsparcia publicznych Uczelni zawodowych w realizacji zadań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.

„Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” została zainicjowana w 2019 r. W przedsięwzięciu wzięło udział dotychczas 25 spośród 33 publicznych uczelni zawodowych, które wyróżniały się skuteczną działalnością dydaktyczną w zakresie kształcenia praktycznego.

Budżet programu w 2022 r. to 15 mln zł. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1 mln zł.
Wsparcie finansowe w ramach „Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości” przyznawane jest Uczelniom na podstawie określonych kryteriów związanych z oceną jakości kształcenia wydaną przez PKA i przebiegiem karier absolwentów studiów zbadanych w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA).

Wsparcie jest przyznawane w formie zwiększenia subwencji podstawowej na wsparcie aktywności projakościowej. Środki z programu pozwolą Uczelni na dostosowanie programów studiów do potrzeb regionalnego rynku pracy i przeznaczone zostaną na:
 
• doposażenie Uczelni w niezbędne pomoce dydaktyczne: uzupełnienie i utworzenie pracowni i laboratoriów;
• organizację konferencji i seminariów,
• kursy, warsztaty i szkolenia dla kadry akademickiej,
• kursy, warsztaty i szkolenia dla studentów,
• wyjazdy studyjne,
• doposażenie i rozszerzenie oferty Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej.
 
Wszystkie ww. działania mają przyczynić się do podniesienia jakości kształcenia i zostaną zrealizowane do 31 grudnia 2022 r.